ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Onderstaande voorwaarden zullen regelmatig in deze algemene voorwaarden verschijnen. We zullen ze in de volgende zin gebruiken, tenzij anders vermeld.

Gebruiksvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor de gebruiker van de online Bom-B Music Site.

Bom-B Music: Kruisstraat 313D, 3581GK Utrecht, info@bom-bmusic.com +31639316802, KVK-nummer: 68384785. Bom-B Music wordt ook wel 'ons', 'onze' of 'onze' genoemd.

Site: Dit is de structuur die is opgezet door Bom-B Music met een zoekfunctie op het webadres www.bom-bmusic.com.

Gebruiker: U, de ouder of wettelijke voogd van de kinderen waaraan les moet worden gegeven, die op zoek bent naar een muzieklesdienst in onze academie. Gebruiker wordt ook wel 'u' of 'uw' genoemd.

Leraar: een particulier van 18 jaar of ouder met een aantal vaardigheden, die een muzieklesdienst aanbiedt aan de gebruiker.

Vaardigheden: Beheersing van artistiek vakmanschap en talent (en). Naast het aanbieden van professioneel en betrouwbaar muziekonderwijs, helpt de docent studenten om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun creativiteit te stimuleren en hun eigen talenten te ontdekken.

gebruikersovereenkomst: De Bom-B Muziekovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als een overeenkomst tussen de Gebruiker en Docenten.

Bom-B Music-overeenkomst: de overeenkomst van dienstverlening tussen gebruiker en docenten.

Wie zijn wij en wat is onze missie

Wie we zijn

Bom-B Music: Kruisstraat 313D, 3581GK Utrecht, info@bom-bmusic.com, +31639316802, KVK-nummer: 68384785

De academie biedt studenten een geschikte muziekleraar die voldoet aan hun behoeften op het gebied van muziekeducatie. 

Onze missie

Onze belangrijkste zakelijke activiteit en doel is om u, de gebruiker, in contact te brengen met een muziekleraar die een geleidelijke en leuke muzikale vormende ervaring biedt, aangepast aan uw behoeften. We willen dat de Teacher, naast een professionele en betrouwbare muziekleraar, studenten helpt om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun creativiteit een boost te geven en hun eigen talenten te ontdekken.

Bom-B Music is een bemiddelaar in het met elkaar in contact brengen van Gebruikers en Docenten en is onpartijdig ten aanzien van de tot stand gekomen overeenkomst tussen Gebruiker en Docent. Bom-B Music treedt op als een geautoriseerde vertegenwoordiger voor de docent wanneer u, als gebruiker, deze service boekt via onze site of een andere contactmethode. Bom-B Music accepteert en bevestigt een boeking van de Gebruiker namens de Leraar, uiteraard alleen met goedkeuring van de betreffende Leraar.

Totstandkoming van de gebruikersovereenkomst

Door een van de services te boeken, accepteert u automatisch de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring en bent u klaar om toegang te krijgen tot onze services.

Met de acceptatie van de boeking en bevestiging is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen ons, de Gebruiker en Bom-B Music, de zogenaamde Gebruikersovereenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een integraal onderdeel van deze tot stand gekomen gebruikersovereenkomst.

Toegang tot de site

De site is 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk. Bom-B Music behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie de Site tijdelijk op te schorten of toegang te krijgen tot andere online diensten om werkzaamheden uit te voeren. Dit omvat updates, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de servers, enz. Bom-B Music heeft het recht om zonder opgave van reden functies te wijzigen, te verwijderen of nieuwe functies aan de Site toe te voegen. We kunnen niet garanderen dat de site zonder onderbreking zal functioneren.

Voorwaarden voor toegang tot de site

Zoals we al vermeldden, is een voorwaarde voor toegang tot onze diensten het naleven van onze gebruiksvoorwaarden. We kunnen u ook, zonder opgaaf van reden, onze diensten in de toekomst weigeren.

De informatie die u bewaart en geeft als Gebruiker, moet volledig, correct, up-to-date, waarheidsgetrouw en bewezen zijn op eerste verzoek van Bom-B Music. U bent hier zelf verantwoordelijk voor! Elke gebruiker moet ouderlijk gezag hebben en mag slechts één keer worden geregistreerd.

We zullen je als gebruiker alleen persoonlijk helpen bij het vinden en boeken van een muziekleraar met vaardigheden. Daarom mag u onze site niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze toestemming.

Belangrijke waarschuwing!

We doen ons best om veel tijd en moeite te investeren om de beste docenten voor onze gebruikers te vinden. Mochten we erachter komen dat u (contact) gegevens van onze docenten doorgeeft aan anderen of om contact op te nemen met onze docenten buiten onze site en / of adviesbureau om een muziekleservice te boeken of als dat in het verleden is gebeurd, zullen we een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van EUR 500, - per boeking die niet via onze Site of via ons adviesbureau is gemaakt.

Muzieklessen zoeken en boeken. Opstellen van een onderwijsovereenkomst

Werkwijze

Ons doel is om u als gebruiker van onze site te matchen met die zorgzame, professionele, getalenteerde leraar die bij u of uw kinderen past. Dit is een kwestie van vraag (gebruiker) en aanbod (docent). We bieden alleen een onafhankelijke site en adviesbureau om gebruikers en muziekleraren te verbinden die aansluiten bij onze visie op muziek en kunst.

Door een dienst te boeken, komt u tot een overeenkomst met een leraar, zodra deze uw boekingsverzoek heeft geaccepteerd.

U kunt via onze site uw gewenste Docent boeken voor een proefles. Bom-B Music geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare docenten. We zijn niet verplicht om resultaten te geven van de geselecteerde docenten. Bom-B Music neemt contact met u op met enkele planningsmogelijkheden wanneer de proefles mogelijk is en u gaat verder met de betaling en bevestiging van de afspraak. Zodra de betaling is ontvangen, bevestigt Bom-B Music de proefles en wordt deze officieel ingepland. Na die proefles en evaluatie van de docent en de gebruiker kan worden besloten om al dan niet door te gaan met reguliere lessen of een lespakket. Deze beslissing wordt samen genomen door de docent en de gebruiker. Er wordt niet meer dan één proefles per leerling per docent geaccepteerd. Bij twijfel kan de student kiezen voor losse lessen.

Muzieklessen zoeken en boeken

Op ons platform kun je (indien mogelijk en volgens beschikbaarheid) een proefles boeken bij een muziekleraar waar je eventueel een proeflesaanvraag mee wilt doen. 

De docent beslist zelfstandig of hij de dienst kan bevestigen en uitvoeren. Bom-B Music heeft hier geen mening of invloed op. Als een muziekleraar het boekingsverzoek afwijst, kun je natuurlijk direct contact met ons opnemen en zullen we ons best doen om een geschikte docent voor jou of je kind te vinden.

Vorming van muzieklessen Overeenkomst

Door een boekingsaanvraag in te dienen voor elk type lessen via de Site en / of via consultancy, accepteert de Gebruiker de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst. Door het boekingsverzoek te accepteren, gaat de docent akkoord met de voorwaarden van de onderwijsovereenkomst.

Wanneer de docent het boekingsverzoek accepteert, komt er automatisch een onderwijsovereenkomst tussen de gebruiker en de docent tot stand.

Belangrijke waarschuwing!

Bom-B Music is niet betrokken bij het contract tussen de docent en de gebruiker. De relatie tussen Bom-B Music en de Docent kwalificeert in geen geval als een arbeidsovereenkomst.

De service uitvoeren

Als alles goed is gegaan, heb je nu onze muzieklessen geboekt en is de lesovereenkomst tussen jullie tot stand gekomen.

Als je voor het eerst muzieklessen boekt, moedigen we alle partijen aan om elkaar te leren kennen.

Als Gebruiker ben je verplicht om alle informatie en middelen te verstrekken die de Docent nodig heeft om de dienst naar behoren uit te voeren. De Docent zorgt ervoor dat het benodigde materiaal wordt geleverd om de dienst te laten plaatsvinden, met behulp van bemiddeling en advies via Bom-B Music. In ons geval is het eigen instrument van de Leraar of een computer als het een les muziekproductie is, voldoende.

Zorg ervoor dat de afspraken die u met de docent maakt niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Als we ontdekken dat dergelijke regelingen zijn getroffen, wordt dit beschouwd als een contractbreuk op basis waarvan deze gebruikersovereenkomst onmiddellijk en zonder enige kennisgeving wordt beëindigd.

De Leraar zal de dienst geheel naar eigen idee, inzicht en voor eigen rekening en verantwoordelijkheid uitvoeren en uitvoeren. We screenen onze leraren, maar hebben geen controle over of bemoeienis met hoe ze de dienst uitvoeren. We controleren niet of de onderwijsovereenkomst wordt nageleefd. U dient als Gebruiker te bepalen of alles is uitgevoerd conform de afspraken die u heeft gemaakt. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen via info@bom-bmusic.com. We zullen ons uiterste best doen om al uw vragen te beantwoorden en klachten in behandeling te nemen. Bom-B Music stelt vast of de vraag en / of klacht gegrond is.

Kwaliteitsbeoordeling van de dienst

Als gebruiker kunt u via info@bom-bmusic.com uw mening geven over de kwaliteit van de onderwijsdienst. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de service op het hoogste niveau wordt gehandhaafd. De beoordeling en service mogen in geen geval betrekking hebben op de docent als persoon, maar ze moeten betrekking hebben op hem / haar als docent en op de geboden muzieklessen.

Aansprakelijkheid van Bom-B Music

Bom-B Music is niet verantwoordelijk voor de onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie / gegevens verstrekt door de Gebruiker en / of de Docent. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit, ook niet voor misbruik van informatie.

Bom-B Music is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het ongeautoriseerd verkrijgen van persoonsgegevens door derden, zoals het hacken van onze database. Indien u derden toegang heeft verleend tot uw account en u maakt hiervan misbruik, dan kan Bom-B Music hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien u (persoons) gegevens aan een Docent verstrekt, doet u dit geheel voor eigen risico, Bom-B Music is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Wat er gebeurt tijdens de muziekles is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de docent. Wij raden de gebruikers en docenten dan ook aan om een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Bom-B Music gaat geen overeenkomst (en) aan namens en / of ten behoeve van de Docent of de Gebruiker van de (muziekles) dienst. Gebruikers en docenten gaan met elkaar een directe overeenkomst (onderwijsovereenkomst) aan. Omdat wij geen partij zijn bij deze overeenkomst, zijn wij niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de wijze van uitvoering en / of afronding van deze overeenkomst en / of de (zittende) dienstverlening. 

Bom-B Music wijst uitdrukkelijk alle mogelijke claims voor aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, inclusief claims, diensten, directe of indirecte schade, opzettelijk of onbewust, met of zonder indicaties, bekendgemaakt of niet, op welke manier dan ook met betrekking tot het bovengenoemde er toe doen.

Mochten er klachten zijn over de wijze waarop een dienst wordt uitgevoerd en kom je er samen niet uit, dan vragen wij je dit bij ons te melden, zodat wij alsdan kunnen bemiddelen in geschillen tussen Gebruiker en Docent.

Bom-B Music is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, reputatieschade, gederfde omzet / winst, gemiste besparingen, puur financiële schade, verlies van data en immateriële schade gerelateerd aan of voortvloeiend uit het gebruik van de Site. .

De beperkingen van onze aansprakelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet en / of grove nalatigheid van Bom-B Music bij de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst.

Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Bom-B Music voor aanspraken van derden, die schade lijden in verband met het gebruik van de Site door de Gebruiker, de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst en / of de leerovereenkomst.
Indien Bom-B Music wordt gedagvaard door een derde partij, is de Gebruiker verplicht Bom-B Music zowel binnen als buiten de rechtbank bij te staan en onmiddellijk al hetgeen te doen wat van de Gebruiker verwacht mag worden. Treft u als Gebruiker onvoldoende maatregelen, dan is Bom-B Music, zonder ingebrekestelling, gerechtigd dat zelf te doen. Alle kosten en schade die Bom-B Music en derden daardoor lijden, zijn geheel voor rekening en risico van de Gebruiker. Ook hier zijn zowel de gebruiker als de docent verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Herroeping

Als Gebruiker kunt u, volgens de wet en zonder opgaaf van reden, de Gebruikersovereenkomst herroepen gedurende de "bedenktijd". Dit betekent dat tijdens die afkoelingsperiode, als de gebruiker van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat hij / zij de lessen niet wil ontvangen, de gebruiker dit duidelijk en via e-mail moet melden aan de docent of Bom-B Music van zijn / haar beslissing om de overeenkomst te annuleren en restitutie te ontvangen voor alle lessen die zijn betaald maar niet ontvangen vóór die annulering.

De bedenktijd van de Student gaat in op de datum van deze overeenkomst en eindigt 14 dagen later. Om de overeenkomst te annuleren, dient de student de docent te laten weten dat hij / zij heeft besloten te annuleren.

Helaas is het niet meer mogelijk om een boekingsverzoek binnen deze veertien dagen, wanneer deze is geaccepteerd door de geselecteerde Docent, in te trekken. Valt de laatste, veertiende dag in een weekend of een nationale feestdag, dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag.

Bom-B Music zal je het bedrag van de resterende lessen terugbetalen.

Annulering van een geplande les

Helaas kan het voorkomen dat u een reeds ingeplande les moet annuleren. Bij het plannen van een muziekles ondertekent u een Bom-B Muziek overeenkomst met de Docent. Op basis van deze overeenkomst kan de gebruiker de geplande les annuleren onder de volgende voorwaarden;

 • 0h-48h: volle tarief
 • +48u op voorhand: gratis annuleren / verplaatsen
 • Lessen die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de cursist worden geannuleerd, vallen onder dezelfde voorwaarden.

Bom-B Music behoudt zich het recht voor om in geval van excessieve annuleringen door een Gebruiker en / of Leraar, hem / haar de toegang tot de diensten te ontzeggen.

Facturering en betaling

Bom-B Music werkt op prepaid basis met lespakketten, of op auto-pay via ons platform. Na aankoop van een van onze diensten ontvang je per e-mail een ticket. De Gebruiker wordt per e-mail, telefoon of persoonlijk op de hoogte gebracht; en mogelijk later herinnerd; wanneer hun resterende lessen ten einde lopen, zodat ze een nieuw lespakket kunnen kopen. Bom-B Music betaalt Leraren maandelijks volgens hun uurtarief.

Prijzen

Onder 21 

 • Proefles (30 minuten) 20€
 • Enkele les
  • 30 minuten 25 €
  • 45 minuten 37 €
  • 60 minuten 50 €
  • 90 minuten 75 €
 • 10 lessenpakketten (10% korting)
  • 30 minuten 225 €
  • 45 minuten 337 €
  • 60 minuten 450 €
  • 90 minuten 675 €
 • Bands / ensembles
  • 60 minuten 80 €
  • 90 minuten 120 €

Volwassenen

 • Proefles (30 minuten) 20€
 • Enkele les
  • 30 minutes 27€
  • 45 minutes 40€
  • 60 minutes 54€
  • 90 minutes 81€
 • 10 lessenpakketten (10% korting)
  • 30 minutes 240€
  • 45 minutes 367€
  • 60 minutes 490€
  • 90 minutes 735€
 • Bands / ensembles
  • 60 minuten 80 €
  • 90 minuten 120 €

Deze prijzen zijn inclusief de kosten van Bom-B Music voor assistentie bij administratieve procedures. Het bedrag van de totale transactiekosten die door Bom-B Music in rekening worden gebracht, is afhankelijk van het type service.

Bezwaren van de Gebruiker tegen het gefactureerde bedrag dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bom-B Music te worden gemeld.

Opschorting en ontbinding

Bom-B Music kan een boeking van een Gebruiker weigeren, de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot onze muziekleersoftware ontzeggen, of de Gebruikersovereenkomst onmiddellijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

 • De gebruiker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 • Er zijn omstandigheden op grond waarvan Bom-B Music vreest dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen;

 • De gebruiker handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden;

 • Bom-B Music ontvangt een klacht (en) over de Gebruiker van een Leraar (s) die als gerechtvaardigd worden beschouwd;

 • De Gebruiker handelt in strijd met enige wettelijke regeling of handelt in strijd met de goede zeden of de openbare orde.

Veranderingen

Gebruiksvoorwaarden

Bom-B Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de gebruiksvoorwaarden die van tijd tot tijd op de gebruiker van toepassing zijn, te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de bestaande gebruikersovereenkomsten. Bom-B Music zal de Gebruiker schriftelijk informeren over de komende wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. De wijzigingen treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking. Als u de wijzigingen niet wilt accepteren, kunt u de gebruikersovereenkomst schriftelijk opzeggen tegen die datum tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Onderwijsovereenkomst

Bom-B Music is gerechtigd de onderwijsovereenkomst te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Bom-B Music zal de Gebruiker en de Leraar schriftelijk op de hoogte stellen van de komende wijzigingen in de onderwijsovereenkomst. De wijzigingen treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking. De gebruiker en de docent accepteren de wijzigingen automatisch als ze niet binnen dertig dagen na de aankondiging tegenspreken. Wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, ze gelden altijd voor de toekomst.

Prijswijzigingen

Bom-B Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen vermeld op de website www.bom-bmusic.com te wijzigen. Prijzen van onze dienst en / of onderdelen daarvan kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Prijswijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling aan Gebruiker.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen tussen Bom-B Music en de Gebruiker en / of tussen Bom-B Music en Docent zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht voorschrijft dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Mocht een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig blijken te zijn of zijn geworden, dan blijven wij (Gebruiker en Bom-B Music) aan het resterende deel gebonden.